מילון מונחים בחשמל ואלקטרוניקה

א

אדמה - נקודה המשמשת כנקודת יחוס, כלומר, בנקודה זו המתח שווה 0 וולט. אם יש מתח הזנה בודד במעגל אז נקודה זו היא ההדק השלילי של מתח ההזנה. אם יש שני מתחי הזנה במעגל (חיובי ושלילי) אז נקודה זו היא נקודה משותפת שביחס אליה מודדים את המתחים במעגל.

אלקטרוליט - החומר הנמצא בתוך קבל אלקטרוליטי.

ב

גשר דיודות - רכיב בעל 4 רגליים שמשמש להפיכת החלק השלילי של המתח בכניסתו לחיובי (כאשר המתח הוא מתח חילופין). רכיב זה משמש במעגלי ספקים.

ג

ד

דיודה - רכיב הנועד להעביר זרם רק בכיוון אחד (כמו שסתום חד כיווני) כאשר רכיב זה מקבל מתח הגבוה ממתח מסויים (בדרך כלל 0.7 וולט) הוא יוליך (יהיה כמו חוט קצר), וכאשר המתח נמוך מ0.7 וולט או שלילי הרכיב יהיה כמו נתק. הקו בסימול הרכיב מסמן את ההדק השלילי.

דיודת סיליקון - דיודה העשויה מחומר סיליקון ומשמשת בדרך כלל לעבודה עם מתחים גבוהים (עבור ספקים)

דיודת גרמניום - דיודת העשויה מחומר גרמניום ומשמשת בדרך כלל לעבודה עם מתחים המשתנים בקצב מהיר (דיודת מיתוג).

ה

היגב - ה"התנגדות" של הקבל או של הסליל. "התנגדות" זו משתנה על פי התדר של האות המוזן לקבל או הסליל.

השראות - תכונה של הסליל המציינת את יכולתו לאגור זרם בתוכו. השראות הסליל היא הערך המצוין ליד הסליל במעגלים. ערך זה נמדד ביחידות הנרי (Henry).

התנגדות - תכונה של הנגד, תכונה זו מציינת את הקשר בין מתח לזרם (ראו חוק אום). ההתנגדות נמדדת ביחידות אום.

הארקה - במעגלים חשמלים הארקה מוגדרת כאדמה של המעגל. בשקע החשמל בבית הארקה הוא החוט התחתון בשקע. חוט זה מחובר בדרך כלל לצינור מים עמוק לאדמה (או ליסודות הבניין) ולמכשיר חוט זה מחובר לגופו של המכשיר. חוט הארקה נועד לעזור במקרה בו יש תקלה במכשיר ואחד מחוטי המתחים נוגע בגוף המכשיר. במצב זה יקוצר המתח שנוגע בגוף לארקה וכך תמנע התחשמלות.

ו

ז

זרם - תנועה של אלקטרונים בתוך מוליך. הזרם נמדד ביחידות אמפר (A) וסימונו I.

זרם ישר - זרם קבוע, שאינו משתנה.

זרם חילופין - זרם שמשתנה באופן מחזורי.

זמזם - רכיב שמזמם כאשר הוא מקבל מתח ישר.

ח

חוק אום - החוק המקשר בין זרם מתח והתנגדות 

ט

טרנזיסטור - רכיב בעל 3 רגליים המשמש להגברת זרם או מתח במעגלים. 

י

כ

ל

מ

מגבר שרת - רכיב (ג'וק) המשמש להגברת מתחים או כמשווה מתחים במעגלים. רכיב זה מכיל 2 כניסות (שלילית וחיובית), רגלי הזנת מתח (לפעמים צריך לתת רק מתח הזנה אחד ולפעמים צריך לתת שני מתחי הזנה - חיובי ושלילי), רגל יציאה.

משרן - ראו סליל.

מעגל תהודה - מעגל המכיל סלילים קבלים ונגדים הנועד לסנן תדרים (התדר המסונן נקבע על פי ערכי הרכיבים), כלומר, להעביר ליציאת המעגל את התדרים הרצויים כמו שהיו בכניסה ולהנחית את התדרים הלא רצויים. מעגל זה פועל על העקרון שקבל וסליל משנים את ההיגב שלהם ("ההתנגדות" שלהם) כתלות בתדר.

מעגל עם מתח הזנה בודד - מעגלים בהם יש מתח יחיד המזין את המעגל. במצב זה המתח המזין הוא חיובי וההדק השלילי של הספק הוא האדמה של המעגל.

מעגל עם מתח הזנה כפול - מעגלים בהם יש שני מתחי הזנה, אחד חיובי ואחד שלילי. הנקודה המשותפת ביניהם היא האדמה והמתח בה אפס וולט. ניתן לחבר ספק כפול למעגל על ידי שני ספקים בודדים כך שלוקחים ספק אחד בו ההדק החיובי יהיה המתח החיובי של המעגל וההדק השלילי יהיה הדק האדמה של המעגל. את הספק השני מחברים כך שההדק החיובי יתחבר לאדמה של המעגל (ההדק השלילי של הספק הראשון) וההדק השלילי יהיה המתח השלילי של המעגל.

מוליכות - ההפך מהתנגדות, כלומר, היכולת של החומר להעביר זרם חשמלי דרכו . המוליכות מחושבת לפי 1 חלקי ההתנגדות.

מייצב מתח - רכיב המיועד להוציא מתח קבוע ויציב (לפי הגדרה בדפי נתונים) כל עוד שהוא מקבל בכניסה מתח הגדול יותר מהמתח שהוא צריך להוציא (בדרך כלל צריך לתת לפחות 2.5 וולט יותר מהמתח שרוצים להוציא).

מתח - הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות (להרחבה ניתן לחפש מידע בספרי פיזיקה)

מתח חיובי - כאשר ההפרש בין שתי הנקודות הנמדדות הוא חיובי.

מתח שלילי - כאשר ההפרש בין שתי הנקודות הנמדדות הוא שלילי.

מתח ישר - מתח קבוע, שאינו משתנה לאורך הזמן.

מתח חילופין - מתח שמשתנה באופן מחזורי.

מחלק מתח - מעגל על נגדים המחוברים בטור הנועד לחלק את המתח בכניסה למספר מתחים אשר סכומם הוא מתח הכניסה.

מחלק זרם - מעגל עם נגדים המחוברים במקביל הנועד לחלק את הזרם המוזן בכניסה למספר זרמים אשר סכומם הוא הזרם המוזן.

ממסר - רכיב מכני הנועד לשמש כמפסק לזרמים גבוהים. רכיב זה מכיל אלקטרומגנט בכניסה אשר ממתג מפסק ביציאה.

נ

נגד - רכיב המבצע את פעולת ההתנגדות במעגל. הנגד מסומן במעגל באות R ונמדד ביחידות אום.

ס

סליל - רכיב המבצע את פעולת ההשראות במעגל. הסליל מסומן במעגל באות L ונמדד ביחידות הנרי (H)

ע

עכבה - סכום של התנגדות הרכיב וההיגב שלו.

עכבת כניסה - העכבה ש"רואה" מעגל הנמצא לפני הרכיב אליו מתחברים, כלומר, העכבה בכניסת הרכיב.

עכבת יציאה - העכבה ביציאת הרכיב.

פ

צ

ק

קבל - רכיב המבצע את פעולת הקיבול, רכיב זה נועד לאגור מטען חשמלי (מתח). הקבל מסומן במעגל באות C ונמדד ביחידות פאראד (F)

קבל אלקטרוליטי - קבל המכיל בתוכו חומר אלקטרוליטי. קבל זה בעל קוטביות, כלומר, יש חשיבות לחיבור ההדק השלילי וההדק החיובי.

קבל קרמי - קבל העשוי מחומר קרמי, קבל זה לא בעל קוטביות ובדרך כלל לקיבולים נמוכים (עד 500nF)

קיבול - תכונה של הקבל המציינת את יכולתו לאגור מטען חשמלי (מתח). הקיבול נמדד ביחידות פאראד (F).

ר

ש

שנאי - התקן הנועד לשנות את ערך המתח בין הכניסה ליציאה עבור מתח חילופין.

ת


555 - רכיב מאוד שימושי. רכיב זה משמש כקוצב זמן, מתנד, מחולל אותות ריבועים.

741 - זהו סוג של מגבר שרת נפוץ

Top